Årlig lønnsregulering for ledere er ferdigforhandlet.

Partene i LO og YS sin Hovedtariffavtale i Staten har etter møter og særmøter blitt enige i årlig justering for ledere. For NOFs medlemmer på denne avtalen gjelder dette i stort oberster/kommandører og brigaderer/flaggkommandører.

Militært ansatt som teller pengerFoto: Lars Skjegstad/Forsvaret
Publisert: 28. november 2023Tor Egil Vangstad

Forhandlingene om årlig lønnsregulering for ledere er hjemlet i Hovedtariffavtalen i Staten for LO/YS pkt. 2.5.2. Partene ble i år enige om å ha fokus på et helhetlig løft, og dermed ble individuelle vurderinger nedprioritert. Det betyr ikke at partene ikke anerkjenner at det finnes lønnsmessige forhold for enkeltindivider som bør sees på, men for å få til det felles løftet man ønsket må disse forholdene måtte vurderes ved en senere anledning.

Det var også et poeng at man videreførte prinsippene fra «de vanlige» lokale lønnsforhandlingene, der ett lønnstrinn til alle med noen unntak ble resultatet.

Resultatet fra lønnsreguleringen for ledere ble i det vesentligste som følger:

- Partene ble enige om et generelt lønnstillegg på 7,2% av lønnen man hadde pr. 1. mai, der de 31.000,- som allerede er tildelt fra de sentrale lønnsforhandlingene i Staten er inkludert.
(Eks: Hadde man 900.000,- i lønn pr. 1. mai vil totalt i år få 7,2% av dette (64.800,- kr. pr. år). 31.000,- av disse har man allerede fått i det sentrale lønnsoppgjøret, så det som nå kommer til utbetaling er differansen mellom årslønnsøkningen på 64.800,- og de 31.000,- som allerede er tildelt, dvs. 33.800,- kr.).

- Følgende kategorier tilkommer IKKE dette lønnstillegget:
o Ansatte som i tidsrommet fom. 01.05.23 tom. 31.10.2023 er sluttet i Forsvaret, innvilget permisjon uten lønn, overgang til annen statlig virksomhet, opphør av midlertidig ansettelse, omsorgspermisjon uten lønn eller sluttet av annen årsak som ikke er grunnet i pensjon.
o Ansatte som har fått ny stilling fra 1. mai 2023 – 31. oktober 2023.11.27
o Ansatte som har gjennomført lønnssamtale iht. HTA 2.5.5.3 og dermed har fått en lønnsendring (tilsvarende minst 2 lønnstrinn) etter 30. april 2023.
o Ansatte som i tidsrommet 1.mai 2023 til 31. oktober 2023 har fått lønnsendring på minst to lønnstrinn eller kronetillegg over 20 000 med varighet ut over 2024, med bakgrunn HTA 2.5.3.2 (rekruttere-/beholdetillegg).

- Ansatte som pr 1. mai 2023 har midlertidig stilling som senere returnerer til sin faste stilling tar med seg samme antall lønnstrinn og evt. kronetillegg til fast stilling med mindre denne stillingen er omfattet av strekpunktet over.

- Partene ble også enige om å presisere viktigheten av at det skal gjennomføres lønnssamtale ved tiltredelse i ny stilling, og at arbeidsgiver skal innen 12 måneder etter tiltredelse vurdere arbeidstakers lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. Dette gjøres i dialog med den ansatte.