Dette er den nye pensjonen

Men mye er fortsatt uavklart for de med plikt til å fratre Dette er den nye pensjonen Men mye er fortsatt uavklart for de med plikt til å fratre Tabellen og forklaringen har tidligere blitt publisert i Befalsbladet nr3 2023

Hovedbilde for artikkelen: "Dette er den nye pensjonen"
Publisert: 21. november 2023NOF

Bilde av pensjonssystemet

(1) Frivillig avgang fra 57 til 60 år fases ut

I den inngåtte særalderspensjonsavtalen er det innført en 3-årig utfasing av den såkalte 85-årsreglen. Dette treffer i praksis de som er født mellom 1970 og 1972.

Den såkalte 85-årsregelen har gjort at man kan gå av med pensjon ved tidligst 57 år, hvis alder og jobbansiennitet til sammen er 85 år eller mer.

NOF er kritiske til at 85-årsregelen utfases så raskt og uten å hensynta prinsippet om sikringsmekanismer for de som har mindre enn 10 år igjen til en rettighet. NOF vil jobbe overfor storting og regjering for å få endret dette. Hvis dette ikke skjer vil NOF vurdere rettslige skritt for NOF-medlemmer som rammes og ønsker å reise sak.

(2) Særaldersgrensene levealdersjusteres

Særaldersgrensene levealdersjusteres. Avgangsaldersgrensen vil økes i tråd med økningen i forventet levealder. Basert på dagens prognoser kan militært ansatte født på 1970-tallet forvente en særalder på 61 år. De født på 1980-tallet en særaldersgrense på 62 år og de født på 1990-tallet en grense på 63 år. Denne levealdersjusteringen av selve særaldersgrensene er en forutsetning for at det samlede pensjonsnivået skal kunne opprettholdes på et akseptabelt nivå over tid.

(3) Tidligpensjon er innført

En tidligpensjon på 66% av sluttlønn videreføres for de som fratrer. Tidligpensjonen varer i 7 år, uansett levealdersjustering. Med tidligpensjon menes tiden fra særaldersgrensen som i dag er på 60 år og frem til samkjøringen med folketrygden som i dag er ved 67 år. Den store endringen kommer derfor først når man passerer 67 år.

(4) Regel om avkorting er innført – og dette vil det forhandles om

Med den nye avtalen er det fortsatt mulighet for å ta jobb etter pensjonsalder, nå både i offentlig og privat sektor. Men det er innført ganske stramme avkortningsregler som tilsier at alt du tjener over 1 G (p.t. 118.620 kr.) vil medføre en avkortning krone for krone på 2/3 av pensjonsutbetalingen din.

NOF mener at dette både bryter med prinsippet som gjelder alle andre grupper hvor man kan kombinere alderspensjon og arbeidsinntekt. Det bryter i tillegg med arbeidslinjen hvor poenget er at også eldre skal bidra til verdiskapning i samfunnet, så langt man klarer det.

Partene erkjenner da også at det må etableres særskilte ordninger for de som har plikt til å fratre. Det er derfor avtalt at det skal være en videre prosess fram til 1. juli 2024 for å avklare disse.

(5) Særalderspåslag er innført for de med 60-års aldersgrense

For Forsvarets ansatte som har 60 års særaldersgrense er det fremforhandlet et særalderspåslag på 7,7% av sluttlønnen. Denne kommer på toppen av Offentlig tjenestepensjon (OTP) og Folketrygd.

Med en særaldersgrense har man ikke samme mulighet til å tjene opp like mye i pensjonsbeholdningen som andre. Særalderspåslaget skal dermed kompensere for manglende opptjeningsår.

Dette såkalte særalderspåslaget har vært hovedpunktet i forhandlingene. Våre medlemmer som har 60 års særaldersgrense vil trenge et større særalderspåslag enn de som har særaldersgrensen på f.eks. 63 eller 65 år, siden de sistnevnte får flere opptjeningsår, og dermed større pensjonsbeholdning.

(6) Skal ATF-tilleggene regnes inn?

NOFs krav om at øvings-, vakt- og seilingsaktiviteter (ATF-tillegg) skal være pensjonsgivende var ikke en del av disse forhandlingene. Men ved siden av forhandlingene om pensjon pågår det en rettsprosess der et av våre medlemmer nylig vant frem i Trygderetten som slo fast at seiling og vakt skal være pensjonsgivende inntekt. Saken er nå anket og skal behandles i Gulating lagmannsrett 15. - 19. januar.

Dette er en svært viktig sak som kan ha mye å si for din pensjon. Satt på spissen: En ansatt med en grunnlønn på 500.000 og et like stort ATF-tillegg grunnet mye arbeid vil ha en samlet inntekt på 1 million. Dersom kun grunnlønnen regnes inn, vil pensjonen bli redusert til 330.000, noe som altså tilsvarer 66% av grunnlønnen, hvis ATF-tillegg ikke inkluderes.