Du får ny ferie om du blir syk

Ved ferieavviklingen får vi en del spørsmål knyttet til rettigheter opp mot ferieloven. Her en oppsummering av de vanligste problemstillingene om feriepenger, sykdom i ferien, ferie på forskudd - og ikke minst at du kan kreve tre ukers sammenhengende ferie.

Hovedbilde for artikkelen: "Du får ny ferie om du blir syk"Feriepenger: I juni måned får du som ansatt i Forsvaret utbetalt feriepengene. Disse utgjør 12% av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget fremkommer bla på din lønns- og trekkoppgave fra 2023
Publisert: 28. juni 2024Staale I. Reiten

25 feriedager i 2024.

Ansatte i staten og Forsvaret har krav på 5 ukers feire. Den 5. ferieuka kom som resultat av lønnsforhandlinger våren 2000. Det betyr at den er nedfelt i Hovedtariffavtalen (HTA). Alle arbeidstakere som tiltrer senest 30.september i ferieåret har krav på full feriefritid. Arbeidstakere som tiltrer etter 30. september har rett til 6 virkedagers ferie. (§7) Arbeidstakere kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni-30.september. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som tiltrer i stillingen etter 15 august i ferieåret. (§5 nr 3)

Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien (Hovedtariffavtalen: 4 ekstra feriedager ifm hovedoppgjøret 2000) gis samlet innenfor ferieåret, jf. ferieloven § 7 nr. 2, og på en slik måte at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. I protokollen fra tariffoppgjøret 2000 blir lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte oppfordret til å plassere den avtalefestede ferien slik at kravet til effektiv tjenesteproduksjon og et godt servicetilbud til publikum blir ivaretatt. For eksempel ved at avtalefestet ferie tas i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, påske, jule- og nyttårshelgen. Det er også verdt å merke seg at du kan kreve å få fastsatt ferien senest 2 måneder før ferien tar til (§ 6 nr 2).


Syk under ferien.


Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør under ferien kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med LEGEERKLÆRING og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferie eller så snart som mulig om uførheten oppstår i ferien. Ansatte som har vært helt arbeidsufør i ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager utsettes og blir gitt som ny ferie sener i ferieåret. (ref Særavtale for statsansatte fra 2000, som i 2014 også ble tatt inn i Ferieloven)
Det presiseres at kravet om ny ferie må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på arbeid. Det gis bare utsatt ferie for den del av feriefritiden som dekkes av legeerklæringen. Dersom du ikke får mulighet til å avvikle ferien på grunn av sykdom har du krav på å få overført 12 virkedager til neste år. Har du mer enn 12 dager som ikke er avviklet pga langtidssykdom skal alle dagene overføres.


Overføring av ferie.

Fordi Ferieloven er en rettighetslov, er det viktig at arbeidsgiver legger til rette for at arbeidstakeren får tatt ut lov og tariffestet feriefritid. (§7 nr 3) Ferie som i strid med loven ikke er avviklet ved ferieåret utløp skal overføres til neste år. Dette kom som endringer i Ferieloven i 2014 (PM 14-2014), slik at det ikke lengre er noen begrensning på hvor mye ferie du kan overføre fra ett år til ett annet. ALL FERIE SOM ER OPPARBEIDET OG IKKE TATT UT SKAL OVERFØRES TIL DET PÅFØLGENDE FERIEÅRET. Det er ingen begrensning i antall dager, og arbeidsgiver har ikke mulighet til å betale ut ikke avviklet ferie.

Arbeidstakeren gis imidlertid rett til å inngå en skriftlig avtale om avvikling av inntil 12 virkedager forskuddsferie og inntil 12 dager overføring av ferie til det påfølgende ferieår. I tillegg kommer skriftlig avtale om overføring av ferie til det neste ferieåret etter hovedtariffavtalen (HTA pk 6.10 avtalefestede feriedager).
Det kan ikke avtales avvikling av forskuddsferie ut over feriefritid som det er opptjent feriepenger til på det tidspunktet forskuddsferien avvikles.

Feriepenger for ferieåret 2024 opptjente du i opptjeningsåret 2023. Feriepengegrunnlaget etter at den 5. ferieuken nå er innført utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget. I staten/forsvaret medfører dette at du får lønn i den tiden du har ferie og evt utbetalt forskjellen fra lønn og opp til 12 % - kort fortalt (se også link til egen sak nederst i denne artikkelen). I staten og Forsvaret har en tariffavtale som setter Feriepengene til 12% og utbetalingen med 500.000 i lønn fra 2023, blir dermed 60.000 kroner. (De som ikke har tariffavtale får bare 10.2%. Det betyr med samme årslønn 9000 kroner mindre, dvs årslønn får du etter Ferieloven (10,2%) utbetalt kr 51.000 i feriepenger.)

Har du bare vært ansatt i deler av opptjeningsåret 2023 har du opptjent feriepenger for tilsvarende del.
Fra Digitaliserings- og fornyingsdepartementet (DFD) har vi fått opplyst at all feriegodtgjøring blir utbetalt i juni i Staten. Det er imidlertid en myte at feriepengene er skattefrie. Det trekkes ikke forskuddskatt av feriepengene, til gjengjeld trekkes du litt ekstra skatt gjennom resten av året. Så den totale skatten beregnes av årslønna di - inkludert feriepengene.

Feriepenger om du slutter i Forsvaret.

Etter Ferieloven skal det du har til gode av feriepenger hos arbeidsgiver utbetales når du slutter i Forsvaret. Når du avslutter din tjeneste i Forsvaret har du krav på å få utbetalt feriepenger for den delen av ferien som er opptjent, men ikke avviklet (§ 11 nr 3).
Dersom feriepengene blir utbetalt i opptjeningsåret må du betale skatt av de. Venter du med å ta ut feriepengene til ferieåret starter vil du ikke bli trukket i skatt. Dersom du slutter i Forsvaret for å gå til en annen virksomhet utbetales normalt feriepengene.
Dersom du går til en annen virksomhet i Forsvarssektoren skal feriepenger overføres til den nye virksomheten (FMA, NSM, FB, FFI, FD), da dette blir sett på som en midlertidig beordring og ikke en fratreden fra Forsvaret. (Avklart med KMD, ref skriv av 29. juni 2018 nr 3145-2)

Endring av ferien skal drøftes med arbeidstaker (§6 nr 3)
Endring av ferien kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Det skal dermed være en svært høy terskel for å tilbakekalle ferie. Dersom arbeidsgiver mener at det er lovhjemmel for å tilbakemkalle skal drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingene.

Erstatning for endret ferie.


Under drøftingene om endring av ferie plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstakeren ikke har gitt opplysninger om under drøftinger, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår nærliggende som følge av omleggingen. Ifm endringene som kom i Ferieloven 1. januar 2009, ble det også åpnet for å gi erstatning for tapt velferd dersom arbeidsgiver ikke sørger for at du får den ferien du har krav på i løpet av året. Et av våre medlemmer ble i 2011 gitt tilkjent erstatning på kr 25.000,- fordi han som følge av beordring til tjeneste i internasjonale operasjoner i 2009 ikke fikk avviklet lovbestemte 25 feriedager.
Rett etterpå gikk Forsvaret tilbake på denne avklaringen, og det var derfor nødvendig å ta saken opp igjen. Det kom også en avklaring fra Ombudsmannen for Forsvaret i 2013, som konkluderer med at dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger for tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden, har du krav på erstatning. Forsvaret valgte å ikke følge ombudsmannen, og NOF tok derfor en sak til rettsapparatet for avklaring.
5. juni i 2014 landet vi en ny avgjørelse i Oslo Tingrett (Bragstad saken) der dagsatsen ble satt til kr 1200,- pr dag en ikke fikk avviklet ferie, og etter møte med FD ble det enighet om å rydde opp i alle krav om erstatning for ikke avviklet ferie.

Flere titalls millioner utbetalt i erstatning


Siden 2014 er flere titalls millioner kroner utbetalt som følge av at NOF og LO juridiske tok saken med å sikre forsvarspersonell erstatning for ikke avviklet 5 ukers ferie i samsvar med loven, og vi får stadig henvendelser der militært personell kan ha krav på erstatning.
I ettertid har også noen fått erstatning fordi arbeidsgiver ikke har lagt til rette for avvikling av tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Det er viktig å legge merke til at for å fremme slikt krav må du kunne dokumentere at du har krevd tre ukers ferie i hovedferieperioden og fått avslag fra arbeidsgiver
Om du har mer spørsmål rundt ferieloven og rettigheter, så ta kontakt med din tillitsvalgt.

Ferieloven finner du mer om på lovdata.no