Putin? Han er ikke eneste trussel. Pensjonene truer rikets sikkerhet!

Regjeringa leverte – og overrasket. Forsvaret skal styrkes – på alle områder. Rammene er større enn de fleste hadde trodd. Hullene er da også større enn de fleste skjønner. Så er vi vel på stø kurs, og snart med god marsjfart? Nja: Regjeringa identifiserer Putin-diktaturet som en europeisk sikkerhetstrussel, men ignorerer at vårt eget pensjonsregime undergraver norsk forsvarsevne!

Firing av flagg Foto: Forsvaret
Publisert: 8. mai 2024Dag Leraand

Rett etter påske la regjeringa fram sitt forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Før St. Hans skal den vedtas i Stortinget – hvis partiene enes, og det oppnås flertall. Så skal det ansettes og anskaffes. Hvis Forsvaret finner folk – og Stortinget fikser penger!

Hvordan vurderer NOF forslaget? Finner vi igjen forbundets hovedsaker i Prop. 87 S? Dét ser vi på i denne artikkelen.

Hvordan ser partiene på forslaget? Er det grunnlag for et bredt politisk forlik? Dét skal vi se på i flere intervjuer framover.

Og hvorfor publiserer vi denne artikkelen på 8. mai?

Fordi 8. mai er dagen da vi – hvert år – skal huske hva frihet betyr, og hva fravær av frihet koster. 9. april skal vi huske hvor galt det kan gå, hvis vi ikke har et forsvar som duger. 8. mai ser vi verdien av å investere i beredskap og forsvar. Et forsvar for i dag, og for framtida.

Fortsatt mangler!

NOF har ønsket langtidsplan-forslaget velkommen, og berømmet statsråd Gram og statsminister Støre. Forbundet er ikke i tvil: Dette er et godt forslag, et solid grunnlag for en nødvendig, kraftfull styrking av forsvarsevnen. Men det er også svakheter. Så gar alvorlige mangler. La oss ta NOFs hovedinnvendinger med én gang:

– Personell! Pensjon!

Forbundsleder Torbjørn Bongo trenger ikke lete etter hovedkrav som står ved lag også etter at propen er framlagt. Krav som fortsatt gjelder, fordi de ikke er godt nok besvart. Han kunne lagt til en tredje p: p for penger. De økonomiske rammene er formidable. Det må de da også være, for også å bemanne Forsvaret; for å beholde personell. Med bedre pensjon!

Tor Egil Vangstad, nestleder i NOF- NOF har i mange år vært krystallklart på pensjonskravene. Regjeringa er ikke like klar på pensjonssvarene. I LTP-høringa på Stortinget 18. april, la forbundets nestleder Tor Egil Vangstad størst vekt på personellsituasjonen. Foto: Torgrim Halvari/NOF
NOF har i mange år vært krystallklart på pensjonskravene. Regjeringa er ikke like klar på pensjonssvarene. I LTP-høringa på Stortinget 18. april, la forbundets nestleder Tor Egil Vangstad størst vekt på personellsituasjonen – og pensjonssvakhetene. Som altså henger nøye sammen. De er like integrerte som Forsvaret må være interoperabelt med våre allierte: Uten personell funker ikke Forsvaret, og uten bedre pensjon forsvinner personellet! Bedre pensjon er en forutsetning for å nå bemanningsmålene. Logikken er så enkel at det er vanskelig å se hvorfor en løsning ikke er lagt fram! For lengst.

Men løsningene mangler altså. Fortsatt. – Pensjon er én del av en større pakke med incentiver, understreker Vangstad, – men den aller viktigste, ut over selve lønna.

Lønn og pensjon. Komboen kan være eksplosiv. For Forsvaret. Ikke minst de yngre, altså dem Forsvaret må bygge sin framtidige stridsevne rundt, teller nøye på sine uniformsknapper – og ser grundig på sine pensjonsberegninger: «Har jeg råd til å bli i Forsvaret?» Forsvarsministeren må på sin side spørre seg: «Har jeg råd til å miste så mange, når jeg skal bygge opp?» Mens Tor Egil Vangstad spør: «Når skal regjering og storting ta inn over seg at langtidsplanen vil mislykkes, uten akseptable arbeidsvilkår – uten at det kritiske pensjonsspørsmålet løses, raskt?»

– Når over 70 prosent av våre medlemmer holder det som sannsynlig eller sikkert at de vil slutte før tida hvis dagens pensjonsordning blir stående, kan det ikke være tvil om alvoret, framholder Vangstad. – Situasjonene er vel kjent. Det er uforsvarlig ikke å finne en løsning, og ansvaret ligger i Stortinget. Vi har hatt pensjon som hovedkrav i mange år, og vi vil ha det til vi får gjennomslag.

Fortsatt påvirkning!

Så er ikke NOF helt i mål med sine krav om pensjon, og noen andre saker, deriblant framtida til Andøya og flyttinga fra Kjevik. Men i stort, som forbundsleder Torbjørn Bongo gjerne sier når han skal dra opp de brede bilder, er forslaget godt. Kanskje så gar svært godt. Altså i stort.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i NOF– Vårt forbund har tradisjon for politisk påvirkning, og å engasjere seg i langtidsplaner. Det har vi gjort i over hundre år, Forklarer forbundsleder Bongo. Foto: Torgrim Halvari/NOF

– Det er tydelig at regjeringa har tatt Forsvarskommisjonen på alvor, og at den har fulgt rådene til forsvarssjefen. Det siste er ikke noen selvfølge, men er nå en realitet.

Har så forbundet blitt hørt i arbeidet med foreliggende planforslag? Ja, mener Bongo. – Vi er blitt lyttet til, og opplever at regjeringa har tatt våre innspill på alvor, selv om den altså ikke har fulgt oss i pensjonsspørsmålet. Ikke ennå!

Allerede inn mot forrige langtidsplan spilte NOF inn synspunkt på en styrket struktur, særlig i hær og sjøforsvar. – Vi skal ikke påberope oss ære for at den nye LTPen i stort samsvarer med våre anbefalinger fra fire år siden, og som vi gjentok og forsterka nå, men den viser at NOF lenge har vært på rett kurs, fastslår Bongo. I stort.

Prosessen inn mot denne planen har vært uvanlig. En forsvarskommisjon ble satt ned, den første på tre tiår. Det var samtaler med opposisjonen på Stortinget underveis, for å berede grunnen for et bredt forlik. Og når den så kom, var det en tolvårsplan, ikke som normalt en fireårig!

– Vårt forbund, forklarer Bongo, – har tradisjon for politisk påvirkning, og å engasjere seg i langtidsplaner. Det har vi gjort i over hundre år. Nå går vi ikke like langt som da, med å utarbeide egne komplette planforslag, men vi spiller inn begrunnede synspunkt. Alene eller med andre. Sammen med NTL Forsvar og Fellesforbundet leverte vi et solid innspill til Forsvarskommisjonen, og vi ser avtrykket vår i dens rapport.

Når regjeringa så legger kommisjonens vurderinger og anbefalinger til grunn, ser NOF-lederen en rød tråd fra forbundets eget arbeid i regjeringas forslag. I stort. Men også i det mer detaljerte, men slett ikke uviktige, på flere områder.

NOF-lederne opplever at forbundet tas godt imot i det forsvarspolitiske miljøet, og kan samarbeide med partier og representanter i hele det politiske spekteret. – Så har vi en styrke ved å ha LO i ryggen, understreker Torbjørn Bongo. Han viser til fagligpolitiske samråd mellom tillitsvalgte og politikere, og til at NOF er forsvarspolitisk premissgiver innad i LO. Forbundets syn blir fulgt opp og forsterket fra Youngstorget. I stort.

– Langtidsplanen er et godt grunnlag for å styrke forsvarsevnen, men nå gjelder det, som vår tillitsvalgte Svein Inge Sælvik skrev i Forsvarets forum, å gå fra godt sagt til godt gjort! For skuta lekker, samtidig som farten skal settes opp.

Og så var det denne pensjonen da. –Vi merker at alvoret er forstått, framholder Bongo, – og at det er vilje i flere partier til å finne nødvendige løsninger. I hvert fall i stort.

Bildetekst: Fremleggelse av Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036. Forsvarsløfte - for Norges trygghet. Fra venstre: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Statsminister Jonas Gahr Støre og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Torbjørn Kjosvold / ForsvaretBildetekst: Fremleggelse av Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036. Forsvarsløfte - for Norges trygghet. Fra venstre: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Statsminister Jonas Gahr Støre og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Meanwhile, in Moscow:

Hva Vladimir Vladimirovitsj Putin mener om norske forsvarspensjoner er uklart. Men så lenge dagens ordninger svekker den framtidig forsvarsevnen til Nato-naboen i nord, tør vi tro at den nye tsaren i Moskva applauderer dem. I hvert fall i stort.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder