Lønn og insentiver i fremtidens forsvarssektor

Forsvarsdepartementet (FD), Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene i forsvarssektoren har i fellesskap utarbeidet en rapport med anbefalinger om et helhetlig og fleksibelt lønns- og insentivsystem som er målrettet for å beholde personellet. Rapporten ble undertegnet av partene denne uken og anbefaler blant annet styrkede insentiver og en mer forutsigbar arbeidshverdag knyttet til vakt, øving og seiling.

Hovedbilde for artikkelen: "Lønn og insentiver i fremtidens forsvarssektor"Rapporten er undertegnet av styringsgruppen. Fra venstre prosjektgruppa i FD Svein Erik Bakke, Daniel Berg Eriksen, Stefan Johansen , departementsråd Frede Hermansen, sjef Forsvarsstab Ingrid Gjerde, sjef HR Forsvarsstab Arnt Inge Rolland. På høyre side ATO som var til stede, Johan Hovde (Parat forsvar), Dag Stutlien (BFO), Anders Stenberg (KOL), Sigurd Myrvoll (Fellesforbundet) og NOFs forbundsleder Torbjørn Bongo.
Publisert: 20. mars 2024Torbjørn Bongo
Jeg er glad for at vi har kommet i mål med denne rapporten etter et grundig utredningsarbeid gjennom et godt partssamarbeid. Vi har nå fått et godt grunnlag for å bli enige om konkrete tiltak, sier departementsråd i FD, Frede Hermansen.

Forbundsleder Norges offisers- og spesialistforbundRapporten er nå levert, men arbeidet med lønnsprosjektet er ikke ferdig forklarer forbundelseder Torbjørn Bongo. Anbefalingene er ikke detaljerte løsninger, men en hovedretninger som er anbefalt. Det skal nå legges til rette for en god debatt internt i NOF, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

NOFs forbundsleder Torbjørn Bongo har samme vurdering.

Det er et viktig arbeid som nå nærmer seg en konklusjon. Viktig fordi det skal bidra til at forsvaret blir bedre på å beholde personell. Noen som har blitt stadig viktigere i perioden som prosjektet har jobbet. Arbeidet med lønnsprosjektet er ikke ferdig, med at rapporten er ferdig. Nå gjenstår det viktigste, å sørge for at anbefalingene blir implementert og gir den effekten som det er målsetning om at de skal gjøre.

På kort sikt anbefaler lønns- og insentivprosjektet tiltak innen geografisk mobilitet for å styrke insentiver for flytting, pendling og en fleksibel arbeidsplass. Dette omfatter bl.a. anbefalinger knyttet til flyttebonus, tilrettelegging for familier og muligheten til å benytte fjernkontor og hjemmekontor.

På lengre sikt anbefaler prosjektet et forenklet og mer tilgjengelig avtale- og regelverk, samt tydeligere og mer målrettet styring sentralt i Forsvaret. Samtidig skal lokal handlefrihet styrkes og brukeren settes i sentrum. Innen arbeidstidsordninger og godtgjøringer anbefales tiltak som gir bedre forutsigbarhet og vern for den ansatte.

Det at partene både er enige om problemet og retningen for hvordan vi skal møte disse utfordringene gjør at vi kan ta grep i Forsvaret så raskt som mulig, sier sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Ingrid Gjerde.

Arbeidstakerorganisasjonene er samstemte om viktigheten av å gjøre forsvarssektoren til en mer forutsigbar, fleksibel og attraktiv arbeidsplass. Samtidig gir ikke rapporten og anbefalingene alle svarene som trengs, særlig det som gjelder ikke-monetære insentiver. Det gjenstår også spørsmål knyttet til pensjonsordningene, men rapporten er en viktig milepæl. Implementeringen begynner i år og vil bidra til å forme fremtidens forsvarssektor.

Rapporten er undertegnet av medlemmene i styringsgruppen for prosjektet

Lønns- og insentivprosjektet

Lønns- og insentivprosjektet ble startet opp høsten 2021. Første fase konkluderte med en omforent problemforståelse i 2022, som blant annet baserte seg på en spørreundersøkelse blant alle ansatte i forsvarssektoren. Andre fase har hatt til hensikt å utrede og anbefale et mulighetsrom for forbedringer. Denne fasen ble avsluttet mandag 18. mars 2024, med signering av prosjektets sluttrapport. Partene er enige om å starte implementering i løpet av 2024.

Prosjektet har sett på tre hovedutfordringsområder ved lønns- og insentivsystemet:

(1) Arbeidstid og godtgjøring. Prosjektet anbefaler tiltak med lengre planhorisont, et tydeligere skille mellom planlagt og ikke planlagt aktivitet, samt større grad av faste og forutsigbare tillegg for aktiviteter som vakt, øving og seiling.

(2) Avtaleverk og styringssystem. Prosjektet anbefaler et forenklet og mer tilgjengelig avtale- og regelverk, samt tydeligere og mer målrettet styring sentralt. Samtidig skal handlefriheten på lokalt nivå styrkes.

(3) Geografisk mobilitet. Prosjektet anbefaler å styrke og målrette insentiver for å stimulere til både flytting og pendling, samtidig som sektoren bør bli en mer fleksibel og attraktiv arbeidsplass i hele landet.

Rapporten peker på et mulighetsrom for forbedringer. De konkrete løsningene vil innenfor flere områder kreve videre forhandlinger og endringer i eksisterende avtaler og bestemmelser. 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Staale Reiten

Staale I. Reiten

Leder forhandlingsavdelingen

Portrettbilde av Martin Svendsen

Martin Svendsen

OTV Nord-Norge