Lønnsoppgjøret til uravstemning

Det statlige lønnsoppgjøret gikk til mekling hos Riksmekleren etter at LO Stat ikke kom til enighet under forhandlingene i slutten av april. Med basis i noen viktige endringer under meklingene hos Riksmekleren valgte LO Stat å akseptere det siste tilbudet som kom på bordet fra arbeidsgiver. Nå sendes resultatet til NOF-medlemmene for uravstemning. NOF anbefaler våre medlemmer til å stemme ja under uravstemningen.

Hovedbilde for artikkelen: "Lønnsoppgjøret til uravstemning"LO Stat-leder Egil André Aas tar Statens personaldirektør Gisle Nordheim i handa etter å ha kommet til enighet under meklingene om lønnsoppgjøret i Staten.
Publisert: 3. juni 2024Tor Egil Vangstad

Alle tjenestegjørende NOF-medlemmer vil nå få en e-post med mulighet for å avlegge en stemme i uravstemningen om resultatet i lønnsoppgjøret. Resultatet er fremforhandlet under meklingene hos Riksmekleren 21.-24. mai.

NOF er representert i LO Stats forhandlingsutvalg under slike forhandlinger/meklinger, og det var flertallet i dette forhandlingsutvalget som til slutt valgte å akseptere det siste tilbudet som arbeidsgiver presenterte. I tilbudet fikk vi endringer knyttet til f.eks. minstelønnssatser og justering av disse, godskrivningsregler for utdanning og en sentral pott til alle.

Det har vært krevende avveininger underveis i prosessen, men i et helhetlig perspektiv mener NOF det er det beste for våre medlemmer på lang sikt. Vi anbefaler derfor alle medlemmer å stemme ja til dette resultatet.

Resultatet

Den økonomiske rammen for resultatet ble ikke overraskende på 5,2 %, det samme som frontfagsrammen og de øvrige lønnsoppgjørene som er ferdige. Tradisjonelt forholder Staten seg til frontfagsrammen.

De 5,2 prosentene kan brytes ned i følgende inndeling:

  • 2,5 % trekkes fra pga. overheng (Helårsvirkning av fjorårets oppgjør: Av fjorårets generelle tillegg på 31.000,- kr. til alle fikk man kun utbetalt ca. 20.600,- kr. i fjor, mens i år vil du få utbetalt hele summen - økning på 10.400,-).
  • 0,8 % trekkes fra pga. glidning (andre lønnsøkninger gjennom året, f.eks. lønnsstige, rekruttere-/beholdetillegg, ekstra lønn etter lønnssamtale osv.). Alle militært ansatte på lønnsstige vil få enten 1,1 % eller 0,55 % lønnsøkning ila. året.

Resterende deler av potten omtales som de "friske midlene", og utgjør dermed 5,2 % - 2,5 % - 0,8 % = 1,9 % (årsvirkning). Når disse pengene gis med virkning først fra 1. mai, betyr det at man kun har 8 måneder igjen av året, og det er denne lønnsmassen som gir en datovirkning på 2,9 % i stedet for årsvirkningen på 1,9 %.

Av de 2,9 % (datovirkning) som tilføres potten med basis i virkningstidspunkt 1. mai fordeles det som følger:

  • 0,75 % (25 % av forhandlingspotten) settes av til et sentralt tillegg. (Alles lønn går opp 0,75 %).
  • 2,15 % (75 % av forhandlingspotten) settes av til lokale forhandlinger. Forhandlingssted for NOF-medlemmene vil være Forsvaret eller andre etater i forsvarssektoren. Partene der kan avtale å delegere hele eller deler av potten til de underliggende driftsenhetene, f.eks. Sjøforsvaret eller FLO.

Samlet sett vil dette bety at de fleste av våre medlemmer vil oppleve en reallønnsvekst i 2024.

Forbundets vurderinger

Vi erkjenner at det kan være utfordrende å se hvordan 5,2 % i lønnsøkning pr. år fordeles på de ulike elementene som beskrevet over i et lønnsoppgjør. Vi presiserer da at slik er det hvert år, og at den totale rammen er akkurat den samme som den eksempelvis var i fjor.

Forskjellen fra fjorårets oppgjør er imidlertid at i fjor ble det satt av relativt mye til den sentrale avsetningen, og det ble ikke gitt som prosent, men som 31.000,- kr. til alle. Potten til lokale forhandlinger ble derfor relativt liten. I år derimot er det kun 25 % av potten som holdes av til sentral avsetning, og 75 % av potten går til lokal forhandling.

Det kan være både fordeler og ulemper med lokale forhandlinger. På den ene siden er det ønskelig med lokale avsetninger, også delegert helt ned til driftsenhetene, slik at man får muligheten til å rette opp utilsiktede lønnsforskjeller på individnivå. En typisk utilsiktet og uhensiktsmessig lønnsforskjell kan for eksempel være at nytilsatte eller de som akkurat har gått opp i grad får høyere lønn enn de som har vært i stillingen eller graden en stund, siden man har innført en lønnsmatrise i lønnspolitikken med høyere lønn.

På en annen side er det alltid en risiko for at enkelte ikke får noen lønnsøkning gjennom lokale forhandlinger, og det kan gjenta seg over flere år for enkelte. Hvis man kun sitter igjen med det man fikk sentralt kan det bli magre oppgjør. NOF forsøker å ta hensyn til dette når man forhandler lokalt, men man er avhengig alle forhandlingsparter for å oppnå enighet. Hvis deler av den lokale potten blir delegert til driftsenhetene, vil det være viktig for den enkelte å fremme lønnskrav inn til forhandlingene. Nærmere informasjon om lokale forhandlinger vil komme senere.

NOFs hovedkrav ifm. lønnsoppgjøret var at hoveddelen av tilleggene skulle gis som et sentralt tillegg som treffer alle. Fordelingen mellom sentral og lokal pott har vært en vanskelig del av forhandlingen. Når NOF likevel anbefaler resultatet med en høy lokal pott, er det en viktig faktor at dette kan legge til rette for utjevning av lønnsmessige skjevheter som har oppstått over tid.

I dag har LO og YS lik hovedtariffavtale, mens Akademikerne og Unio har en annen. De årene vi har hatt to ulike avtaler ser vi at vi får enkelte tilfeller av uhensiktsmessig forskjellsbehandling, og en unødvendig administrativ arbeidsbelastning for arbeidsgiver med håndteringen av de to ulike avtalene. Vi ser store fordeler av å komme oss tilbake på lik avtale, og vi mener den beste forutsetningen for å få til dette er å akseptere resultatet.

Om uravstemning

Det er tjenestetvistloven og arbeidstvistloven som setter reglene for uravstemning om meklingsresultatet. Det er kun våre tjenestegjørende medlemmer som påvirkes av resultatet, og derfor også kun de som får avgi sin stemme i den digitale avstemningen.

Uravstemningen skjer digitalt via e-post for NOF-medlemmene. E-posten vil bli distribuert vha. QuestBack. Fristen for å avgi stemme er 12. juni.

Anbefaling

NOFs anbefaling basert på en helhetsvurdering er at man stemmer ja til resultatet.

Les/se mer om meklingsresultatet:

NOF Innsikt - Enighet i lønnsoppgjøret

LO Stat anbefaler at du stemmer ja til statsoppgjøret

Tre av fire ønsker én felles hovedtariffavtale i Staten

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder