Lokale lønnsforhandlinger 2023 er ferdig

De aller fleste har ifm. lokale forhandlinger i Forsvaret fått ett lønnstrinn. I tillegg er det innført minimumsavlønning for de laveste OR-gradene (2,3,4 og 5) samt OF1/OF1+. Det ble også rom for å flytte OF3/OR8 på spenn over til stige og ett kronetillegg til de eldste OF4. Lokal lønn gjelder fra 1. mai 2023. Personell som har fått lønnsendring etter HTA 2.5.3.2/2.5.5 (rekruttere og beholde/skifte av stilling) etter 1. mai 2023 er ikke omfattet av endringene.

Mann som trekker kortet i en kortleser
Publisert: 25. oktober 2023Staale I. Reiten

Hovedvekten av lønnstillegget ved årets lønnsoppgjør ble gitt som et flatt kronetillegg på kr 31.000,- til alle på hovedtariffavtalen til LO/YS. Utover dette var det satt av 0,85% til lokale forhandlinger. Heldigvis var arbeidsgiver villig til å tilføre potten ekstra midler slik at det var rom for ett lønnstrinn, men med følgende unntak:

  • De som nå har fått høyere lønn ifm. innføringen av minstelønnssatsene.
  • Ansatte som har sluttet (ikke de som har gått av med pensjon) i perioden 1/5 til utgangen av september.
  • Ansatte som har fått ny stilling i samme tidsperiode som forrige punkt.
  • De som etter lønnssamtale har fått minst ett lønnstrinn etter 30/4.
  • De som har fått et rekruttere- eller beholdetillegg på minst to lønnstrinn eller 20.000,- med varighet minst ut 2024.


Det betyr at alle tom. ltr. 80 har hatt en lønnsøkning på minst 6,62%. Den totale rammen for årets oppgjør var på 5,2%.

Årets lokale lønnsoppgjør er gjennomført på nivå 1 med NOF, de øvrige sentrale arbeidstakerorganisasjonene og Forsvarsstaben. NOF er spesielt godt fornøyd med at Forsvaret har tilført de lokale lønnsforhandlingene ekstra penger (friske midler). Dette har bidratt til at de aller fleste har fått en lønnsøkning som i hovedsak bærer den prisøkningen som har funnet sted det siste året. I tillegg er det funnet rom for økning av minstelønn innenfor de laveste OR/OF-gradene.

Økning av minstelønnsnivåene er en konkret oppfølging av Forsvarssjefens insentivprosjekt som leverte sin rapport før sommerferien. En slik økning vil også i det videre ha en positiv effekt på lønnsnivået og lønnsutviklingen i Forsvaret. Dette har vært en viktig prioritering for NOF og de øvrige parter. Likeså vil flytting av OF3/OR8 fra spenn over på stillingskode med lønnsstige gi årlig automatisk lønnsutvikling videre fra 1. mai 2024 med 1.1%. Dette er kategorier mange vil stå i frem til pensjonsalder. Ivaretagelse av de eldste OF4 med kronetillegg på kr 8000,- vil også gi en varig effekt ved overgang til pensjon. 

2023 har vært et unntaksår der det meste av midlene har blitt gitt i form av ett kronetillegg på kr 31.000,- sentralt, og en mindre avsetning på 0,85% til lokale forhandlinger. Mange av NOFs medlemmer har i år levert inn personlige lønnskrav. Dette er vi helt avhengige av for å kunne gjøre gode vurderinger og prioriteringer.

Forhandlingene ble gjennomført for ansatte på LO/YS-avtalen. Her representert med de største forbundene.

Gruppebilde av personer som har deltatt i forhandlinger om lønn i statenFra venstre: Eivind Olsen (Parat), Rune Bjørseth (NTL Forsvar), Staale I Reiten (NOF), Lars Omberg (BFO) og Jørn Kristian Johansen (Forsvarsstaben) Fra NOF deltok i tillegg nestlederTor Egil Vangstad og forhandler Magnus Strømsvåg. Foto: ØyvindFørlandOlsen/BFO


Kravene har sammen med vurderinger fra HTV-ene i DIF dannet grunnlag for den diskusjonen vi har hatt i NOF ifm. årets lokale lønnsforhandlinger for å finne gode løsninger. Når forhandlingene i år ble vedtatt gjennomført på nivå 1, har det ikke vært mulig å følge opp det enkelte individuelle krav, på samme måte som om forhandlingene ble delegert til den enkelte DIF. Med utgangspunkt i dette har det vært viktig for NOF å finne en løsning som bidrar til å heve lønnsnivået for militært personell samtidig som flest mulig skal få en lønnsutvikling. Dette tror jeg vi har lyktes godt med ut fra de midlene vi har hatt til fordeling. 

Dette ble partene enige om:

Ett lønnstrinn til alle, men med unntakene som listet opp tidligere.

Det innføres fra 1. mai 2023 ny minstelønn for: 
OR 2 – ltr 30
OR 3 – ltr 35
OR 4 – ltr 37
OR 5 – ltr 39
OF 1 (fenrik) ltr 43
OF 1+ (løytnant) ltr 50.

Det betyr at fra 1. mai er dette laveste lønnstrinn innenfor disse gradene.

OF3/OR8 som i dag avlønnes på spenn overføres til stillingskode med lønnsstige (1,1% i 10 år og påfølgende 0,55% i 6 år). Første lønnsøkning med 1.1% vil komme 1. mai 2024.

OF4 som er 55 år og eldre (pr 1. mai 2023) gis et kronetillegg på 8000,-.

Belastningstillegget på FRITV-avtalen er oppjustert med kr. 7500,- ,og det er lagt inn ett ekstra lønnstrinn for frikjøpte tillitsvalgte/hovedverneombud.

For sivilt tilsatte har det også gjort ekstra lønnsendringer med ett lønnstrinn for ingeniør, overingeniør, senioringeniør, lagerbetjent, lagerkontrollør og fagarbeider over 50 år

Partene er også enig om å igangsette et arbeid for å reforhandle Forsvarets lønnspolitikk med mål om ferdigstillelse innen utgangen av februar 2024.

Utbetaling.

Arbeidsgiver vil nå sette i gang å utbetale resultatet fra lokale lønn i Forsvaret, og alle skal ha fått dette senest på desember lønn, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2023.

Lederlønnsavtalen.
Personell på lederlønnsavtalen (HTA 2.5.2) vil bli forhandlet senere i oktober når lokale lønnsforhandlinger etter HTA 2.5.1 nå er gjennomført. 


Les mer om lønnsoppgjøret 2023 her. (nof.no)