Det er en tid med alvor. Det er tid for å ta ansvar.

Det er ingen tvil om alvoret. La oss slippe tvil om ansvarligheten! Den må komme tydelig til syne når regjeringa i vår legger fram sin langtidsplan – og når Stortinget vedtar planen som må styrke Forsvaret raskere og kraftigere enn til nå.

Soldat som ser ut over Foto: Forsvaret
Publisert: 7. mars 2024Dag Leraand

Det er bred enighet om at det norske forsvaret har store svakheter – og at Forsvaret må styrkes. Det pågår samtaler mellom regjering og opposisjon på Stortinget: Det bygges et fundament for en bredest mulig politisk enighet om kraftige styrking av forsvaret. Men hvor kraftige? Hvor raskt?

I et nytt hefte – «Styrket nasjonal forsvarsevne» – fremmer NOF sine synspunkt, og sine krav og forventninger til politiske myndigheter.

Alvor. Ansvar.

NOF har en hundreårig tradisjon med å ta tydelig stilling – og spille inn sine synspunkt – i slike politiske prosesser. Det gjør forbundet også denne gangen, i flere kanaler og på mange måter. Forbundet har sendt vektige innspill til Forsvarskommisjonen og synspunkt på Forsvarssjefens fagmilitære råd: Hovedtrekkene – en kraftig styrking på de fleste områder – støttes.

Sammen med LO arrangerer NOF samråd, med innspill fra tillitsvalgte til stortingspolitikere. Forbundet vil fremme sine synspunkt i media, og overfor de politiske miljøene direkte.

BrosjyreFoto: NOF
Hva står så NOF for? Hva legger forbundet vekt på?
Først og fremst at vi, raskt og kraftfullt, må styrke vår nasjonale forsvarsevne, framholder forbundsleder Torbjørn Bongo. Han legger vekt på nasjonal, fordi det er Norges eget ansvar, også som NATO-medlem, å sørge for sin egen forsvarsevne. – Vi forventer at andre skal stille opp for oss når og hvis det trengs. Da må vi først vise vilje og evne til selv å stille med tyngde og troverdighet, i vårt eget territorium. Så må vi huske at vi er forpliktet til å stille opp for andre allierte, der det trengs. Det krever en betydelig større og sterkere struktur, med mer materiell og personell, med større utholdenhet.
Det er ansvaret vi har for egen sikkerhet og allierte forpliktelser. – Det er et ansvar våre soldater tar, nettopp ved å være soldater. Men det er våre politikere, Stortinget, som må ta ansvaret for at forsvarets folk, militære og sivile, blir satt i stand til å løse sine oppdrag, i fred, krise og krig.
Ansvaret er tidløst, understreker Bongo. – Vi må ha en sterk forsvarsevne uavhengig av hvor de sikkerhetspolitiske vinder blåser. Og nå blåser det opp, kraftigere enn på flere tiår. Da må vi være langt bedre forberedt enn vi er nå. For det er ingen hemmelighet at det er store hull i vårt forsvar, vår forsvarsevne. Dette er alvoret i situasjonen.
Mann som snakkerForbundsleder Torbjørn Bongo
Bevissthet. Beredskap.

NOF er opptatt av både forsvarsevne og forsvarsvilje. Begge deler forutsetter god forståelse for forsvarsbehov i samfunnet. Uten slik forståelse for alvoret og behovet, vil det være mindre vilje til å prioritere forsvar og beredskap når nasjonale ressurser skal fordeles i statsbudsjettet.

En årlig test på forsvarsviljen er når Stortinget vedtar forsvarsbudsjettet, fastslår Torbjørn Bongo. – Der har viljen vært for svak etter den kalde krigen, men den har tatt seg opp de seneste år. Nå, med den nye langtidsplanen, vil prioriteringsviljen settes på kraftigere prøver!
Det handler om å være forberedt, også på det uventede, så gar det usannsynlige – så langt det lar seg gjøre. Det handler altså om beredskap; militært og sivilt. Med en for liten struktur, med store materiellmangler og for lite personell, har vi ikke god nok militær beredskap, framholder NOFs forbundsleder.

Forsvarsviljen forutsetter forståelse for alvoret, fortsetter Bongo; – bevissthet om alvoret i situasjonen. Og ikke bare nå, men i prinsippet uavhengig av den sikkerhetspolitiske situasjon. Vi må alltid ha et sterkt forsvar, en robust beredskap. Å sørge for sikkerhet og trygghet er tidløse oppgaver; det største ansvaret politiske myndigheter har. Derfor må bevisstheten styrkes også på den kanten, inklusive for den samlede beredskapen i samfunnet, som Totalberedskapskommisjonen har påpekt.
SoldatFoto: Forsvaret

NOF støtter i all hovedsak Forsvarskommisjonens anbefalinger og Forsvarssjefens råd, med ekstra stor vekt på bemanningssituasjonen. Uten personell hjelper det lite med materiell!

NOFs synspunkt, forventninger og krav til politiske myndigheter, og den nye langtidsplanen er systematisk og lettlest presentert i forbundets nye hefte:

«Styrket nasjonal forsvarsevne – med større politisk vilje, med styrket militær evne».

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Tor Egil Vangstad

Tor Egil Vangstad

Nestleder