Endelig!

Etter flere utsettelser og forsinkelser er endelig saken om pensjon på ATF tillegg klar for videre rettslig behandling i Gulating lagmannsrett 22-26 april.

Bilde av person i sjøforsvarets uniform.Orlogskaptein (P) Charles Blålid vant fram i Trygderetten. Saken ble anket og skal nå opp til ny behandling i Gulating lagmannsrett 22-26 april 2024. Foto: Torgrim Halvari
Publisert: 14. mars 2024Staale I. Reiten
-Dette blir en svært viktig sak både for våre medlemmer og Forsvarets ansatte, men også for Forsvarets evne til å beholde folk. Vi har videre god tro på at vi også skal vinne frem i lagmannsretten, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

For å føre saken i Lagmannsretten for Charles Blålid, har forbundet satt på to LO advokater; Andreas Van Den Heuvel og Nina kroken. Dette er de sammen advokatene som også førte saken for Trygderetten.

Se NOF innsikt om rettssaken her

NOF har over lang tid arbeidet for og hatt en målsetning i handlingsprogrammet om at «pensjonsgrunnlaget i SPK skal likestilles med personinntekt etter skatteloven», som i praksis vil medføre at lønnstillegg etter ATF i stort, skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget og dermed danne grunnlag for utregning av pensjon.

Bakgrunnen for dette kravet er at øving, vakt og seilingsaktiviteter, planlegges gjennom årsplaner, budsjetter og arbeidsplaner. Den planlagte aktiviteten er dermed en del av den enkeltes ordinære stilling. Det oppleves derfor som urettferdighet at vesentlige deler av inntekten (ATF-tillegg), ikke inkluderes i pensjonsopptjeningene i medhold av Lov om Statens pensjonskasse (SPK), til tross for at den sammen inntekten medtas i f.eksfolketrygden. Mange av våre medlemmer, og spesielt de unge, er tydelig på at pensjon på ATF må løses for at en skal kunne velge en livslang karriere i Forsvaret

Bakgrunn

Allerede tilbake i 2018 startet det opp et arbeid internt i forbundet, etter anmodning fra flere medlemmer, om å vurdere om den etablerte praksis var i tråd med gjeldende lover og avtaler. Først ble sakene klaget til Statens Pensjonskasse (SPK), som etter særlig lang saksbehandlingstid avslo klagene. Etter dette ble sakene anket inn til Trygderetten, som er en spesial domstol på linje med Tingretten i saker som omhandler pensjon. Etter tilsvarende lang saksbehandlingstid, og flere utsetter med basis i Covid, kom saken til behandling i Trygderetten i juni 2022.

I september 2022 avsa Trygderetten kjennelse i saken Charles Blålid hadde rettet mot Statens pensjonskasse, for at ATF-tilleggene han hadde hatt i tjeneste skulle være pensjonsgivende.

Trygderettens kjennelse var av en slik karakter, at det var NOF og LO Juridiske sin vurdering av saken, at premissene i kjennelsen, tilsa at det meste av aktivitet etter ATF (vakt, øving, seiling og flygning) vil kommer inn under de samme premissene, og at det dermed var duket for å startet opp arbeidet med å rydde opp i den urimeligheten som foreligger.

NOF er glad for en god dom fra Trygderetten.

Fakta

Charles Blålid, vant med støtte fra NOF og LO juridiske avdeling frem i Trygderetten med at de ATF-tilleggene Blålid hadde, dvs fartøytjeneste og vakt, skal rapporteres som pensjonsgivende inntekt etter Hovedtariffavtalens vedlegg 4. Så ble saken anket i fjor vår, og etter flere utsettelser skal den nå opp i Gulating lagmannsrett (Bergen), med oppstart 22. april. Det er satt av 5 dager til saken.

LO juridiske avdeling ved advokatene Andreas Van Den Heuvel og Nina Kroken fører saken for vårt medlem, Charles Blålid, som tjenestegjorde i Kystvakta før han gikk av med pensjon.

Ut fra vanlige saksbehandlingsregler kan vi forvente at det kommer dom i saken i slutten av mai 2024.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Staale Reiten

Staale I. Reiten

Leder forhandlingsavdelingen