Skoletillegg dommen er rettskraftig - Til utbetaling i november

Oppdatering 8/11: Arbeidet med å kvalitetssikre utbetalingene har vært mer omfattende en forventet, men skal nå være i mål. Dette gjør at vi nå får tilbakemeldinger fra medlemmer om at utbetaling kommer nå i november.

Hovedbilde for artikkelen: "Skoletillegg dommen er rettskraftig - Til utbetaling i november"Fra venstre: Lars Omberg BFO, advokat Oddvar Lindbekk, Staale I Reiten NOF. Bilde fra behandlingen i Lagmannsretten.
Publisert: 8. november 2023Staale I. Reiten

Arbeidet med utbetalingene har omfattet kvalitetssjekk for hvor lenge den enkelte har sittet i stilling med undervisning. Her skal en også ta høyde for at det i perioden har vært en omstilling i store deler av undervisningssektoren i Forsvaret (URE).

Når undervisningstillegget nå skal utbetales vil utbetalingen omfatte forsinkelsesrente og feriepenger, og for de som fortsatt sitter i stilling med undervisning vil tillegget bli rapportert videre.

For at det ikke skal bli forsinkelser vil grunnlaget for utbetaling for utbetalingen og selve utbetalingen komme omtrent samtidig.

Bilde av Tom KismulEndelig gjør arbeidsgiver opp for seg og betaler ut det de skylder. Jeg vil rette en stor takk til arbeidstakerorganisasjonene som har stått sammen for personellets rettigheter gjennom denne saken. Det er bare å takke og bukke til dere tillitsvalgte. Innsatsen dere har gjort er formidabel, og det føles godt at dere «ser» oss når arbeidsgiver sentralt ikke gjør alvor av at «personellet er vår viktigste ressurs». Vi som fortsatt sitter i undervisningsstilling bibeholder tillegget, men det løser ikke problemet med at yngre befal og offiserer ikke ønsker å gå fra operativ avdeling/fartøy til skole-/instruktørtjeneste. Nedgang i inntekt ved overgang fra fartøystjeneste til landtjeneste i Sjøforsvaret er en av hovedårsakene til at styrkeproduksjonsapparatet har store vakanser som på bekostning av fag- og funksjonsrettet utdanning og kompetansen ved våre operative avdelinger. Tom Richard Engelsen Kismul

NOF og BFO var i møte med FST 15. august, der vi fikk informasjon om fremdrift i utbetaling for de som er omfattet av skoletillegg dommen. Vi fikk denne uken (7/9) oppdatering på at fremdriften går som planlagt og at DIFene har gitt svar innenfor fristen som ble satt til 1. september 2023.

DIFene fikk lister med navn de skulle gjennomgå før sommerferien med frist for tilbakemelding 1. september. Hensikten med gjennomgangen er å se hvor lenge den enkelte har sittet i stilling med undervisning, samt å fange opp at skolesektoren i Forsvaret har etter at tillegget ble tatt bort 1/8-17, gjennomgått en omstilling. Tilbakemelding fra Forsvarsstaben bekrefter at alle DIFene har gitt tilbakemelding innen fristen.

Hvem skal ha tillegget videre. For mange har det medført at de fortsetter i samme stilling men med nytt OPL nummer, men fortsatt har undervisning som før. Dette ble tatt opp med FST som en særskilt problemstilling som de måtte ta med i gjennomgangen. Derfor skal navnene gjennomgås manuelt. Når FPVS som er den som holder i saken, har fått tilbakemelding, vil dette danne grunnlag for utbetaling og videreføring av tillegget.

Lønnsgrunnlag og utbetaling. Før utbetaling vil det komme et midlertidig lønnsgrunnlag, som den enkelte får mulighet til å sjekke, og evt gi tilbakemelding på om det er uklarheter. Plan for utbetaling er oktober.

Om det er behov for det har vi mulighet til å ta opp enkeltsaker med FST for å se om vi kan avdømme, dersom det er uenigheter mellom den enkelte og FPVS om hva som skal utbetales til den enkelte.

For de som har meldt inn krav etter at dommen har kommet, vil de bli en prosess i ettertid. Vi har ikke fått noe tilbakemelding på når denne vil bli gjennomført.

Vi har bedt om en status i begynnelsen av september for å få status i saken, etter tilbakemelding fra DIFene. Vi vil i starten av oktober forsøke å få en avklaring fra FST for å få bekreftet at utbetaling skjer som forventet - i oktober.

Historikk - dette har skjedd tidligere i saken.

NOF og BFO var 22.mars i møte med Forsvarsstaben angående oppfølging av Høyesterettsdommen ifm undervisningstillegget.

Forsvaret er i gang med å følge opp dommen fra lagmannsretten, De som er omfattet av dommen vil i løpet av april fåtilsendt et skriv med informasjon fra Forsvaret som sier noen om vei videre.

Foreløpige anslag viser at det er relativt stor variasjon på hva den enkelte tilkommer av utbetaling.

Det vil ta noe tid å kvalitetssikre data som gir grunnlag for utbetaling, da gjennomgang må gjøres manuell.
Forsvaret ønsker at utbetalingen til den enkelte skal bli så presist som mulig før utbetalingen skjer, dette for å minimere faren for feilutbetaling,

Utbetalingen vil skje så raskt som mulig, men ikke før over sommeren.

Les artikkel 28/3 - Offiserene vant over Forsvaret - noen får tilbakebetalt over 250.000 kroner (frifagbevegelse.no)

Historikk 13/3
NOF og BFO vil likevel ta kontakt med Forsvarsstaben, for å sikre raskest mulig oppfølging. Leder BFO Rune Rudberg og Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo er veldig fornøyd med at dommen nå er rettskraftig.

Mistet skoletillegget i 2017. Personell i Forsvaret med undervisningsplikt mistet skoletillegget 1. august 2017, til tross massive protester fra NOF og BFO.Etter flere runder med Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet som ikke førte frem ble det i juni 2020 tatt ut søksmål mot Forsvaret, da vi mente at personellet skulle beholde tillegget på grunn av individuell ettervirkning. Det ble tap i tingretten. Tingrettsdommen ble anket og 1. desember i fjor fikk vi medhold i lagmannsretten. Advokat (H) Oddvar Lindbekk uttalte da at lagmannsrettens dom var godt skrevet.

- Dette er en meget god og godt skrevet dom. Der tingretten både bommet på kildebruk, særlig ved feil forståelse av Evju, og endte opp med å lage sin egen rettsregel i strid med Grefsenhjemmet-dommen, avsier lagmannsretten en dom fullt ut i tråd med den rettsregelen som ble knesatt av Høyesterett i juni i fjor.

- Dommen er lett å lese og vitner om at lagmannsretten ikke bare har forstått den rettslige problemstillingen til prøving, men også landskapet rundt, og dermed har håndtert de ulike spørsmålene i saken.

- En ting man må kunne skille fra hverandre i disse sakene er forskjellen på rettsreglene knyttet til «tariffavtalers ettervirkning» eller «ettervirkning av tariffavtale» på den ene siden, og såkalt «individuell ettervirkning av tariffavtaler» på den andre siden. Dette skillet har ikke skapt noen utfordringer for lagmannsretten.

Anke til Høyesterett. Fredag 13. januar valgte likevel staten å anke Lagmannsrettens dom til Høyesterett. De forsvarsansatte gav anketilsvar på anken i februar, og saken ble oversendt fra Borgarting lagmannsrett til Norges Høyesterett 10. februar.

Da anketilsvar fra de forsvarsansatte var levert, sa advokat Oddvar Lindbekk følgende om anken til HR:

- Jeg kan ikke tro at Høyesterett vil komme til at det er grunnlag for å slippe inn denne saken og regner med at saken ikke tillates fremmet.

Ankeutvalget til Høyesterett har nå vurdert anken fra staten og Regjeringsadvokaten, og vårt anketilsvar, og har nettopp kommet til at det ikke var grunnlag for å behandle saken på nytt i Høyesterett:

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet

Dette ble meddelt vår advokat Oddvar Lindbekk 10. mars.Det betyr at dommen er rettskraftig. Advokat Lindbekk er ikke overrasket:

- Dette er ikke overraskende. Høyesterett bekrefter at Forsvarssaken er i tråd med de avklaringer vi fikk for individuell ettervirkning gjennom Grefsenhjemmet, og at Forsvarssaken ikke reiser andre prinsipielle spørsmål ut over dette. Det er positivt at ankerunden fra staten og beslutningen til Høyesterett løfter rettskildeverdien av lagmannsrettsdommen i Forsvarssaken for fremtidige saker. Det må nå være hevet over enhver tvil for alle at arbeidsavtaler som har fått innhold fra tariffavtaler ikke tømmes for dette innholdet som følge av at tariffavtalen sies opp. Ønsker tariffpartene å gjøre endringer i det bestående, må partene møtes til forhandlingsbordet og forhandle frem nye løsninger. Her ønsket ikke arbeidsgiver å forhandle, og da må arbeidsgiver forholde seg til at arbeidsavtaler ikke automatisk tømmes for innhold.

Berører over 400 medlemmer. Saken ble ført for NOF og BFOs over 400 medlemmer som mistet skoletillegget 1/8-2017. Når dommen nå er rettskraftig tar vi kontakt med Forsvarsstaben for å sikre at skoletillegget nå utbetales så raskt som mulig til våre medlemmer som mistet det. Vi legger til grunn at arbeidsgiver nå uten opphold tilskriver den enkelte med informasjon om dommen og hvilken utbetaling den enkelte skal ha med beregning og kronebeløp.

Lagmannsrettens domsslutning;

1. De ankende parter som er nevnt i liste vedlagt dommen har rett til utbetaling av undervisningstillegg etter særavtale 15. mai 2007 fra og med august 2017 og fram til eventuell overgang til stilling som ikke tilkom tillegget eller annet opphør av stilling som tilkom tillegget.

2. Staten ved Forsvarsdepartementet plikter å overholde bestemmelsen om maksimal leseplikt i særavtale 15. mai 2007 overfor de ankende parter som er nevnt i liste vedlagt dommen, fram til eventuell overgang til stilling som ikke er omfattet av bestemmelsen om maksimal leseplikt.