Tydelig og kraftig satsing på forsvar - men ikke uten utfordringer

Regjeringen presenterer i dag sitt forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren i perioden 2025 – 2036. Regjeringens forslag er en tydelig og krevende satsing på Forsvaret i årene som kommer. En satsing som er høyst påkrevd gitt en forverret sikkerhetspolitiske situasjon og den alvorlige tilstanden i Forsvaret. Satsingen er ikke uten utfordringer.

Mann med dokumentmappe foran fartøy fra Kystvakten"God, ambisiøs, men også krevende plan", sier forbundsleder Torbjørn Bongo. Foto: Torgrim H. Halvari, NOF.
Publisert: 5. april 2024Torgrim H. Halvari

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Planen dekker perioden 2025 til 2036. Planen bygger på anbefalingen fra både Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) fra våren 2023, og følger i stort opp de anbefalingen som ble fremmet i disse.

Regjeringen bygger planen på NATO-målsetningen om å bruke minst 2 % av BNP på forsvar, og vil kunne nærme seg 3 % mot slutten av langtidsplanperioden. Økonomisk sett vil planen medføre et betydelig og krevende løft for nasjonen Norge, og som vil kreve særskilt prioritering til Forsvaret i kommende statsbudsjett over flere år fremover.

Regjeringens første prioritet er å starte arbeidet med å dekke de «hull» som både Forsvarskommisjonen og Forsvarsjefens FMR dokumenterte finnes i Forsvaret. Disse hullene er etter NOFs syn av en slik art at de i betydelig grader svekker vår evne til å forsvare landet. Manglene finnes bl.a. innenfor ammunisjonsbeholdning, reservedeler, forsyninger, våpen, uniformer, vedlikehold og ikke minst innenfor personellområdet. Kostnadene for å tette «hullene» vil kreve store deler av den varslede styrkingen i mange år fremover, estimert til 70 mrd. kroner.

Videre følger Regjeringen opp anbefalingen om å satse spesielt både på luftvern, langtrekkende ild, og ikke minst, en høyst påkrevd fornying av Sjøforsvaret og Marinen. Spesielt det siste området vil være en meget krevende satsning økonomisk, men vil samtidig gi sysselsetting for den maritime næringen i Norge, både ved investering og i driftsfasen over mange år. Totalt vil det kreve godt over 100 mrd.

Forslaget til langtidsplan treffer videre de fleste områder av Forsvaret, både innenfor forsyning, IKT, sanitet, samt Hæren og Heimevernet (HV). Også på disse områdene skal det gjennomføres styrkinger, og hvor hovedfokus er på å realisere de oppbygninger som Stortinget allerede har vedtatt for Hæren og HV, men også en videre oppbygging, med etablering av en brigade i Finnmark og en mobiliseringsbrigade i sør.

Langtidsplanen erkjenner også behovet for å styrke bemanningen i Forsvaret både på kort og lengre sikt. Her mener NOF at forslaget til LTP peker på flere områder som vil være viktige i dette perspektivet. Samtidig vil de konkrete tiltakene som ligger i planen i seg selv ikke være nok til å sikre behovet for kompetent personell, både på kort og lang sikt. Her vil også andre prosesser og tiltak, særlig knyttet til lønn og pensjon, være avgjørende for om man vil lykkes med å sikre at vi evner å beholde tilstrekkelig personell i de kommende kritiske årene.

Forvarets evne til å rekruttere, men ikke minst beholde allerede tilsatt personell, fremstår som den største utfordringen i planen som er lagt frem.

Det er positivt at planen legger opp til en styrking av utdanningskapasiteten i Forsvaret. Det er en styrking som NOF har etterlyst over mange år allerede, og en mangel som vi advarte mot når det ble iverksatt kutt i dette tilbudet under den forrige regjeringen. Samtidig erkjenner vi at det vil bli utfordrende å sikre personell til å gjennomføre slik utdanning, samtidig som løpende operative oppdrag skal løses. Det vil i enkelte tilfeller medføre at man må velge mellom disse to aktivitetene, da vi ikke har tilstrekkelig personell til å løse begge deler samtidig.

NOF er skeptisk til at kravene til interneffektivisering videreføres på et relativt høyt nivå. Disse kravene har tidligere medført omorganiseringer og kutt som har svekket beredskapsevnen. Samtidig er det positivt at Regjeringen åpner opp for å vurdere gevinstene på beredere måte enn tidligere.

NOFs overordnede vurdering av forslaget til langtidsplan er at den representerer en tydelig og kraftfull satsing på Forsvaret, men at det ligger betydelige utfordringer når den skal realiseres. Planen vil kreve en klar satsing fra Stortinget og Regjeringen i flere perioder fremover for å sikre at planen blir gjennomført. Særlig viktig vil det bli å sikre Forsvaret en tilstrekkelig bemanning på både kort og lang sikt.

NOF vil i tiden fremover gå grundigere igjennom detaljene, og vil gi innspill til Stortinget på om vi mener det er behov for å justere planen på noen områder. Det er forventet at Stortinget vil vedta planen før sommeren i år.

Les hele langtidsplanen her.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med forfatteren(e) av denne artikkelen om du har noen spørsmål om artikkelens innhold.

Portrettbilde av Torbjørn Bongo

Torbjørn Bongo

Forbundsleder

Portrettbilde av Torgrim H. Halvari

Torgrim H. Halvari

Informasjonsansvarlig