Full seier - ATF er pensjonsgivende inntekt!

Dommen fra Gulating lagmannsrett ble klar i dag. Lagmannsrettens dom er enstemmig og slår fast at fartøytillegg og vakttillegg er pensjonsgivende inntekt etter lov om Statens pensjonskasse § 11 første ledd og at Trygderettens vedtak er ugyldige.

Bilde av personer i rettssal.Fra hovedforhandlingene i Gulating lagmannsrett. Fra Venstre: Nina Kroken, Eirik Hansen, Charles Blålid, Andreas van den Heuvel og Oddvar Lindbekk.
Publisert: 16. mai 2024Staale I. Reiten

Saken ble først behandlet i Trygderetten i 2022. Ifm anken og behandling i Gulating lagmannsrett 22-25 april, ble to saker slått sammen, der NOF støttet Charles Blålid og BFO støttet Eirik Hansen.

For Charles Blålid og Eirik Hansen vil en rettskraftig dom medføre at Statens pensjonskasse må beregne pensjonen på nytt, som følge av at vakttillegg (V) og fartøytillegg (FA2) er pensjonsgivende etter pensjonskasseloven § 11 første ledd.

NOF er glad for at dommen er enstemmig og tydelig:

Når det gjelder fartøytillegg vurderer lagmannsretten det slik at det å gjøre tjeneste til sjøs i stilling som skipssjef må anses som en helt nødvendig del av stillingen. Det gir liten mening at det skulle være mulig å bli beordret til en slik stilling, men samtidig bli fritatt for sjøtjeneste. Tillegget er uløselig knyttet til stillingen som skipssjef, altså slik stilling som Blålid var tilsatt i. Tilsvarende er det for Hansens stillinger i Kystvakten. Lagmannsretten ser det også slik at vakttilleggene var uløselig knyttet til stillingene. (utdrag fra dommen)

Bilde av person i sjøuniform. Vi har i dag mottatt en enstemmig dom fra Gulating Lagmannsrett, hvor vi får fullt medhold i vårt krav om pensjon på hele lønna til forsvarsansatte. Dette gjelder også tilleggene for seiling og vakt. Dette er en stor dag, ikke bare for meg, men alle ansatte i Forsvaret og ikke minst for nasjonen Norge. Denne dommen har stor betydning for rikets sikkerhet. Rettferdigheten har seiret, og jeg heiser mitt flagg i stolthet, sier Orlogskaptein (P) Charles Blålid. Foto fra Trygderettens behandling av saken.

NOF har siden 2018 støttet Charles Blålid gjennom å bruke LO advokatene; Andreas van den Heuvel og Nina Kroken. I Gulating lagmannsrett ble det også ett samarbeid med advokat Oddvar Lindbekk som førte saken for BFOs medlem, Eirik Hansen. Advokatene jobbet sammen i retten.

Staten har nå en måned på seg til å vurdere en anke. NOFs anbefaling til staten er å ikke anke.

NOF er meget glad for Lagmannsrettens tydelig støtte til vår vurdering i saken. Dette vil uten tvil bety mye for Forsvarets ansatte. Vi har en klar forventning til Regjeringen (Norge) om å ta avgjørelsen til etterretning, sier forbundsleder Torbjørn Bongo

NOF og BFO har avtalt møte til uka for å vurdere dommen.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dommen etter dette.

God 17. mai

Historikk

ATF som pensjonsgivende inntekt er nå behandlet i to rettsinstanser.

Trygderettens kjennelse fra september 2022 tilsa at ATF-tilleggene for begge de to, dvs fartøytjeneste og vakt, skal rapporteres som pensjonsgivende inntekt etter Hovedtariffavtalens vedlegg 4.

Denne saken ble anket i fjor vår, og etter flere utsettelser ble saken behandlet i Gulating lagmannsrett (Bergen) 22-25 april.

Dom i Gulating kom 16. mai og konkluderte med at fartøytillegg og vakttillegg er pensjonsgivende inntekt etter lov om Statens pensjonskasse § 11 første ledd og at Trygderettens vedtak i de to sakene er ugyldige.

Ankefrist i saken er en måned fra i dag 16. mai.